HUURVOORWAARDEN

E-mail: info@fietsverhuurmaro.be
Adres:
Jagersborgweg 13, 3680 Maaseik

 

Art 1: Huurperiode
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is vereengekomen.
Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder.
De fiets moet steeds op het adres van de verhuurder ingeleverd worden uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

Art 2: Huursom en betaling
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst binnen het bedrijf van de verhuurder geldende tarieven. Een reservering is definitief als er een aanbetaling is gedaan. Tenzij het anders is overeen gekomen, dient betaling van de huursom contant te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode.

Art 3: Gebruik en aansprakelijkheid
De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen.
Hij stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.
De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren.
Een fiets is niet geschikt personen achterop te vervoeren. Dit is ten strengste verboden.
Fietsverhuur Maro is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s). Bij geschillen zijn de
rechtbanken van Maaseik en Tongeren bevoegd.

Art 4: Schade, verlies en diefstal
De huurder is aansprakelijk voor enerzijds alle schade aan en anderzijds het verlies van de fiets of onderdelen alsmede helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/ zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
De fiets is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade.

Art 5: Kosten tijdens de huurperiode
Alle lasten en boetes ter zake van de fiets zijn in de verhuurperiode voor rekening van de huurder.